En helt annan bedömning än de tidigare…

 

 

Detta karakteristiska äppelträd står som ett skyddande blom- och fruktparaply vid Tranholmens loge.

Vi närmar oss först utan verktyg för att se hur vi kan hjälpa det till ett långt liv.

 

Det finns en hel del döda och hårt skavande grenar i trädet. Vid beskärning är dessa första prioritet.

 

 

 

 

 

Många större och små-

tappar har lämnats i tidigare beskärningar. De som har chans att övervalla blir andra prioritet.

Det är bitvis mycket tätt i kronan,

men på ett karaktärsträd görs

endast en lätt gallring.

 

 

 

Så upptäcker vi detta i trädet.

                       

 

                                    

 

Fruktträdskräfta.

Alla planer på vårvinterbeskärning läggs åt sidan.

Träd med fruktträdkräfta ska beskäras när läkningsförmågan är som bäst – i juli, augusti eller september. Och det ska vara torrt väder under sommarbeskärningen.

 

Fruktträdkräfta är en mycket obehaglig trädsjukdom som dessutom kan sprida sig till andra sorters träd.

Det är en svamp som sprider sig både vinter och sommar med olika slags sporer.

 

På barken uppstår svulstiga eller insjunkna, köttiga sår vid angreppen. Trädens bark blir först skrovlig och när trädet försöker övervalla och läka, uppstår svulsterna. Grova liksom tunna grenar dör. När kräftan gått långt skjuter trädet upp vattenskott för att kompensera för bladmassa som förlorats. Även dessa angrips och trädet går en säker och mycket ful död till mötes.

 

Fruktträdkräfta gynnas av:

-         sårytor. Därför bör träd berskäras så att de kan läka och valla över så snart som möjligt. Läkningsförmågan är störst från juli till september. Tappar, fläkskador och andra felaktiga beskärningar gör trädet mottagligt. Så få snittytor som möjligt bör göras vid beskärning.

 

-         dåligt dränerade eller lerhaltiga jordar och markområden som trampats till av t ex byggfordon. En kall jord på våren försenar växtens start och bidrar till barksprickor, som blir inkörsportar för kräftsporer.

 

-         riklig kvävegödsling, t ex om gräsmattan kring trädet kvävegödslas.

 

-         fukt och regn. Beskär torra dagar.

 

Så här motverkar man kräftan:

-         Om angreppen spritt sig i hela kronan eller i mer än 25%: Plantera ett ersättningsträd. Välj en trädsort som har bästa resistens mot fruktträdkräfta (välj inte Åkerö, Transparent Blanche, Ingrid Marie, James Grieve, Spartan, Summered, Gravensteiner eller Cox-sorterna som är de mest kräftbenägna). Dränera marken och plantera det nya trädet på en liten kulle och lägg dräneringsgrus längst ned i gropen. När du har samlat mod och kraft för nyplantering – tag bort det angripna trädet en varm, torr sommardag.

 

-         Om trädet har färre synliga kräftangripna områden: Beskär på sommaren, juli till september (i Mellansverige). Prioritera angripen småved. Kräftsår på grövre ved kan skäras rena med en vass kniv.

 

-         Kalium-, magnesium- och kiselhaltiga gödselmedel (t ex Åkerfräken) stärker växten och ger skydd mot angrepp.

 

-         Diska alltid beskärnings- och sågverktyg i kokhett vatten eller rengör dem med T-sprit mellan beskärningarna av olika träd. Trädkräfta har stadium som inte syns så här tydligt som på bilderna.

 

-         Bränn alltid grenar du beskurit, och snart efter att du beskurit ett kräftangripet träd. Håll i övrigt god trädhygien – tag bort döda, beskurna och ditblåsta kvistar ur trädet.

 

 

Fler exempel på hur fruktträdkräfta kan se ut          Nästa beskärningsexempelPurungt och uråldrigt träd

 

Rengör verktygen mellan varje träd! Kokhett vatten eller T-sprit dödar svampsporer.

 

Text och foto: Cilla Lundström

 

Lägg snitten rätt!

Få bukt med vattenskott

Effekter av stympning

Vilken gren är vad? Grenlära.

Vilken knopp är vad? Knopplära.

Skilj på gammal och ung ved

Lösningar på trädproblem

Beskärning av unga och gamla träd

Ett byte av äppelträd

Planteringsråd

Gödsla med blommor!

Junipers beskärningar våren 2000

Första sidan