KOMMUNERNA MED DE SÄMSTA MOTIVEN

Det är hos länsstyrelserna man kan överklaga kommuners beslut om utredningar och medgivanden.

Länsrätterna finns som domstolar i varje län.

Kommunernas skyldigheter inför socialtjänstlagen kan vara bra att känna till.

Bidra med din kommuns bra eller dåliga argument under utredningen! Klicka här !

 

KOMMUN

VÄNTETIDER

ÅR

BOTTENFÖRKLARING

 

Bollnäs

2 mån innan första mötet och klara först efter 10 månaders utredande.

99/00

En studiecirkel måste påbörjas innan utredning kan starta. En utredning ska ha samma längd som en graviditet.

 

Inget av dessa argument har stöd i NIAs rekommendationer.

 

Det är kommunernas ansvar att förbereda familjerna. Att göra kommunens skyldighet att utreda adoptionsärenden beroende av frivilligorganisationers möjlighet att hålla studiecirklar på orten är dessutom både praktiskt orimligt och onödigt - det finns lång tid för föräldrarna att påbörja sin "utbildning". Kommuner som vill delge sina kunskaper om adoptioner bör göra som de kommuner som själva håller informationsmöten.

Se också Älmhult.

 

De flesta som arbetar med adoptioner är ense om att en hemutredning inte kan eller bör jämställas med en graviditet. Adoptivföräldrarna förväntas inte vara gravida med utredningen, och de har dessutom ofta planerat för sin familjebildning under flera år, samt har lång tid att vänta och förbereda sig också efter medgivandet.

Se också Hässelby, Kiruna och Stockholm.

 

Borlänge

 

Mer än 2 år och 4 mån innan föräldrarna får starta utredningen.

98/99

Första utredningen nekades 96/97 pga att kommunen ej vill starta då landstingsbetalda provrörsbefruktningar fanns kvar. När familjen kontaktade kommunen igen 98 blev väntetiden innan första möte 4 månader.

 

Att inte vilja utreda innan föräldrarna avsagt sig sina landstingsbetalda provrörsbefruktningar torde inte hålla för en prövning. En adoption påbörjas inte i och med kommunens utredning. Man har rätt att bli utredd och varken föräldrar eller utredare kan ta för givet att det ska bli ett positivt medgivandebeslut. Vad gör kommunen vid ett negativt beslut om man innan utredningen tvingat paret att avsäga sig samhällsbetalda graviditetsbehandlingar?

 

Efter ett medgivande kan föräldrarna själva avgöra när adoptionsprocessen ska påbörjas och graviditetsförsök avslutas.

Se också Svalöv.

 

Dals Ed

 

Utredningen till beslut tar visserligen "bara" ett halvår, men föräldrarna måste strida för att få bli utredda alls

97

Kommunen anförde åldersskäl och ville först ej utreda alls, men föräldrarna lyckades med adoptionsorganisationens stöd att få den påbörjad. Därefter fick familjen ligga på för att inte få ytterligare 2-3 månaders fördröjning av att få beslutet.

 

Man har rätt att bli prövad och det finns många exempel på adoptioner med föräldrar som varit 45-50+ när de hämtat sina barn. NIAs rekommendationer i dagsläget är att inte "GENERELLT" ge medgivanden till personer över 45 år, vilket innebär att kommunen måste granska de SPECIELLA förhållandena. Detta kan inte göras utan en utredning.

Om gränser för LÅG ålder på föräldrarna är NIA skarpare, men även här kan 'synnerliga skäl' undersökas. Det FINNS alltså inte stöd för att inte utreda med hänvisning till adoptanternas ålder.

 

Hässelby stadsdelsnämnd, Stockholms kommun

 

12 mån innan föräldrarna får första träffen med utredarna. Utredningen tog totalt 15 månader.

97/98

Stockholms kommuns inställning att utredning fram till beslut ska vara lika lång som en graviditet har nu planterats ut till några av de nya stadsdelsnämnderna.

 

Att en hemutredning skulle jämställas med en graviditet är ett hån mot människor som redan länge planerat för barn, och som även efter hemutredningen har lång väntetid innan de får ta emot sitt barn. Särskilt svagt blir argumentet hos denna kommun där "utredningsgraviditeten" gick över tiden med 6 månader. En syskonutredning i samma stadsdelsnämnd gjordes på 3 månader - en klart för tidig "förlossning" alltså.

Se också Bollnäs, Kiruna och Stockholm.

 

Kiruna

 

9,5 månader för att få utredningen klar till beslut. Jämställer utredningen med en graviditet och missar att föra upp ärendet.

99

Resursbrist och låg prioritering av adoptionsärenden samt att "en graviditet ju tar 9 månader" som argument för väntetider. Utredarna missade att anmäla ärendet till nämnden.

 

Om kommunen tog sin graviditetsjämförelse på allvar skulle de väl inte MISSAT att föra utredningen till BB - det vill säga till nämnden!

Se också Bollnäs, Hässelby och Stockholm.

 

Krokum

 

Nära 2 år för att få första träffen med familjerätten, därefter tar utredning och beslut ytterligare 12 månader!

96/97

Kommunen sade sig inte ha avsatt socialsekreterare för adoptionsärenden.

 

Två år för att få första träffen med argumentet att man inte har avsatt personal för uppgiften torde inte hålla som argument om fallet prövats. En adoptionsutredning ska enligt Socialstyrelsens rekommendationer inledas snarast, vilket brukar anges till inom 3 månader.

 

Stockholms Stad

 

Verkar lägga handläggningstider så att utredningen exakt ska jämställas med en graviditet.

96

För första barnet har Stockholms kommun inställningen att hemutredningen ska vara lika lång som en graviditet. För ett andra barn kan utredningen gå snabbare

 

Se Bollnäs, Hässelby och Kiruna.

 

Svalöv

 

4,5 månader för att få utredningen klar är relativt snabbt jobbat, men däremellan måste föräldrarna invänta en IVF-behandling.

96/97

Utredaren krävde mot föräldrarnas vilja inväntan av en IVF-behandling innan ärendet fördes upp i nämnden.För syskon är snabbare utredning utlovad.

 

En adoptionsprocess startar inte med hemutredningen eller medgivandet. Föräldrarna har ofta (alltför) god tid på sig att avvakta hur graviditeten fortlöper och om de ska starta arbtetet med adoptionsorganisationen efter att de får resultatet av hemutredningen.

Se också Borlänge.

 

Vilhelmina

 

NIAs rekommendation om att ett år för första barnet är en bra hållpunkt följs slaviskt utan att föräldrarnas egen bedömning hörs, därefter kan kommunen själva ta mer än 9 månader på sig att få utredningen klar.

99-00

Mot föräldrarnas vilja uppskjöts utredningsstarten till dess första barnet varit ca ett år i familjen. En ny, oerfaren socialsekreterare fördröjde inlämning till socialnämnden i flera omgångar, bl a genom att glömma att ta med polisregisterudrag.

 

Många hemutredare följer NIAs rekommendation slaviskt, utan att göra sin egen bedömning om familjen. Men NIA rekommenderar inte utredarna att upphöra med egna bedömningar. För att kunna fatta ett beslut om att det första barnet kräver längre tid utan syskon, krävs att en utredning GÖRS.

 

Att samma kommun som först självsäkert vet vad det första barnet behöver utan att ha utrett det, sedan glömmer en sådan grundläggande sak som att skicka underlag till nämnden, inger inte precis förtroende.

 

Västerås

 

Kommunen har synpunkter på vilken adoptionsorganisation föräldrarna ska välja. Därefter får föräldrarna göra utredningen själva, och denna glömmer "utredarna" att föra upp i nämnden.

92

Kommunen ville endast motvilligt utreda då familjen inte valt Adoptivcentrum som organisation. Föräldrarna fick efter första mötet själva skriva sin utredning. Därefter glömde utredarna att lämna utredningen till nämnden. Stor arbetsbörda och liten personal angavs som skäl till detta förfarande, samtidigt som föräldrarna anmanades att vara glada över att få skriva utredningen själva och slippa 'bli manglade såsom i andra kommuner'.

 

Kommunen borde läsa socialtjänstlagen och byta ut de ansvariga för denna process.

 

Västerås

Vid syskonutredningen för samma familj har kommunen plötsligt en ny policy om att adoptionsärenden ska ta lång tid, och behåller förfarandet att föräldrarna ska göra jobbet.

99

Föräldrarna fick skriva också denna utredning själva, men kommunen hade inställningen att adoptionsärenden tidigare befunnit sig i en "gräddfil", och nu skulle få vänta 6-9 månader på beslut. Att en utredare byttes ut samt att föräldrarna jobbade snabbt med att skriva sin egen utredning möjliggjorde dock en snabbare utredningstid.

 

De ansvariga borde anmälas till länsrätten.

 

Älmhult

 

15 månader tog denna utredning till beslut, och kommunen gör sina utredningar beroende av hur adoptionsorganisationerna kan arrangera studiecirklar på orten.

93/94

Kommunen ställde krav på grundcirkel innan medgivande gavs.

 

Kommunen har missuppfattat sina uppgifter. Det är kommunens ansvar att informera familjerna. Frivilligorganisationer håller studiecirklar och kurser i den mån de kan. Älmhults kommun får gärna bidra med lokaler och resurser till denna verksamhet, men det finns inga formella krav på utbildning för att föräldrar ska få ett medgivande.

Se också Bollnäs.

 

Östersund

 

Kommunen dröjer i 7 mån innan föräldrarna får starta sin andra utredning - följer slaviskt NIAs rekommendation utan att göra en egen bedömning.

99/00

Kommunen ville inte börja utreda förrän första barnet varit ett år i familjen.

 

Se Vilhelmina.

 

Källor: Föräldrar som svarat på förfråga i mejl. Några inlämnade svar från namngivna mammor på internetsajt.

Insamling under mars-april 2000 av Cilla Lundström, cilla@juniper.se.

Senast uppdaterad 23 september  2000

 

VARNING -Kommuner med de värsta långbänkarna

Kommuner som klarar kraven

Så sade din kommun - så blev det i verkligheten

Skiss på brev till NIA                                          Startsidan

Adoptionslänkar