Brev till NIA. Skicka gärna synpunkter och idéer! cilla@juniper.se

 

-----------------------------------------------------------------------------

 

Statens nämnd för internationella
adoptionsfrågor, NIA
Box 22086
104 22 Stockholm

Ordförande Riksdagsledamot

Susanne Eberstein
Riksdagen
100 12 Stockholm

E-mail till samtliga ledamöter

Socialstyrelsen
106 30 Stockholm

 

 

 

Danderyd - Borlänge datum

 

Hej,

Via internet diskuterar nu många föräldrar kommunernas väntetider för hemutredningar. Det är känt sedan tidigare att många kommuner prioriterar adoptionsärenden lågt. Det som fått föräldrar att sammanställa sina erfarenheter nu är att många kommuner anför en lång väntan och utredningstid som bra för föräldrarna och adoptionen.

Vissa kommuner har utöver prioriterings- och resursskäl helt andra argument för att fördröja hemutredningarna: Några kommuner (se lista) menar att en hemutredning bör ta lika lång tid som en graviditet. Några vill inte starta om föräldrarna har kvar outnyttjade landstingbetalda provrörsbefruktningar. Ytterligare några har fasta bestämmelser om att det första barnet ska vara ett år gammalt i familjen innan utredning om nästa barn kan starta, oavsett hur lång tid utredningen sedan tar.

 

Det saknas rekommendationer om utredningstider, likaså saknas information om er forskning och erfarenhet visar att vissa väntetider är bra för adoptionens väl.

 

- Förordar ni att hemutredningar ska ta längre tid än vad kommunerna av arbetsskäl kan åstadkomma?

 

- Vad anser ni vara rimlig väntetid för att få starta en utredning?

 

- Vad anser ni vara rimlig och lång tid för att bli utredd och få besked om medgivandet?

 

- Anser ni att en hemutredning ska jämställas med en graviditet och därför ta lika lång tid?

 

- Anser ni att kommunerna slaviskt ska följa rekommendationen om att första barnet ska ha varit i familjen under ett år, eller kan detta bedömas under eller efter utredning i de fall då föräldrarna önskar inleda utredningen innan ett år förflutit? Skall riktlinjen om ett år mellan barnen tolkas som startpunkt eller avslut på utredningen, påbörjan av adoptionsprocessen då handlingarna skickas till landet, eller tidpunkt för när det andra barnet hämtas till familjen?

 

- Har ni generella rekommendationer kring hur kommunen ska handla när föräldrarna har landstingsfinansierade graviditetsbehandlingar kvar? Är det er mening att de blivande föräldrarna skriftligen ska avsäga sig dessa innan en utredning påbörjas?

 

Med förhoppning om att snarast kunna delge ert svar till många väntande föräldrar,

 

 

Cilla Lundström, Danderyd                Maria Jansson, Borlänge

Cilla@juniper.se                         mj.mj@alfa.telenordia.se

Tranholmen 20                            Calcuttavägen 1

182 70 Stocksund                         111 11 Borlänge

 

 

Förfrågan och sammanställning av 73 utredningar i 54 kommuner gjordes under några veckor i mars-april år 2000 och finns tillgängliga på internet utredningstider.htm.

Där kan man också se vilka kommuner som klarar kraven, vilka som drar i långbänk och vilka som använder usla argument för fördröjning av utredningarna.

 

----------------------------------------------------------------------------

Tillbaka till startsidan