Tankar efter en forskarkonferens om adoptioner

 

I oktober 2001 var jag och några adoptionsbekanta på en internationell forskarkonferens som arrangerats av NIA, Nämnden för Internationella Adoptionsfrågor. Konferensen hölls för att markera de 35 år som Sverige haft internationella adoptioner.

 

Ett 15-tal forskare presenterade sina senaste resultat, de flesta i kvantitativa termer med studier på ett eller ett par hundratals barn. Där fanns studier på adopterade barn i Danmark och Norge, på rumänska barn adopterade till England och på inhemskt adopterade i Norden. Språkutveckling, ”skolkompetens”, IQ-tester, hälso- och läkarundersökningar stod som vanligt fokus för det undersökta.

 

Konferensen var bra arrangerad och belysande. Den kvantitativa forskningen får ojämförbart mest anslag. Med ett par undantag bygger undersökningar på ett fåtal eller i bästa fall på några hundra barn. Av dessa fokuseras studierna på de 5-20% med särskilda problem; psykiska störningar, skolproblem, språksvårigheter och liknande. Och som ofta var analyserna kring orsakerna också på denna konferens mindre omfattande än beskrivningen av dem. Adoptivbarn har helt enkelt en traumatisk barndom med separationer, språk- och kulturbyte, konstateras det ofta som förklaring. Den stora majoritet adoptivbarn som trots detta klarar det som forskarna mätt tillmäts inget större forskarintresse. Ett undantag från detta var en forskare i Danmark som med kvalitativa studier redovisade för vad adopterade, deras adoptivföräldrar och biologiska mammor berättade om hur sitt upplevda släktskap till varandra. Ett annat undantag var en studie som gjorts över ett stort antal adopterades utbildninsgrad och yrkesval, där forskaren också ville diskutera sina antaganden för att tolka resultaten.

 

I efterhand har jag diskuterat huvudinriktningen som dagens adoptionsforskning har med journalistkollegor, vänner som forskar på andra områden och med politiker som är vana vid att fatta beslut från forskningsunderlag. Jag har blivit än mer övertygad om att adoptionsforskningen borde breddas.

Att

-  majoriteten av adopterade, dvs de som inte får långvariga eller bestående problem, bör komma i fokus

-   kvalitativ forskning bör få mer uppmärksamhet och att

-   barnens förmågor borde studeras med bredare kikarsikte

 

Här är utrag ur en konversation jag hade med en journalist apropå detta:

 

>"Vi borde kanske också fokusera på den majoritet (adoptivbarn) som mår bra",

>sa du på konferensen. Kan du utveckla det?

 

I princip alla forskare som studerar adoptivbarn idag fokuserar sina studier på den grupp adopterade som har problem. Man forskar ju för att få djupare förståelse och för att hitta lösningar på svårigheter som vissa adoptivbarn får, och som man antar har med just adoptionsbakgrunden att göra. Men det är ensidigt de med problem, minoriteten, man studerar. Lite beroende på om man väljer att titta på adopterade barn eller undgomar, på inlärning av matte och språk eller på sjukdomar som depression och överaktivitet, så är det inte fler än 5-25% av de adopterade som får dessa problem en kort eller lång tid i livet. Resten, det vill säga den överväldigande majoriteten, klarar sig lika bra som de infödda som växer upp med sina första, biologiska föräldrar. På adopterade utan adoptionsproblem forskas det närapå inte alls, trots att de är ojämförbart vanligast. Jag tror att det är ett stort misstag, särskilt som den lilla gruppen med problem ofta förklaras med att de haft de tidiga separationer och ett hastigt språk- och  kulturbyte. Det har ju den stora majoriteten haft också! Jag tror att vi har mycket mer att lära av alla problemfria adopterade för att se vad som kan göras för den lilla gruppen med problem, än att bara studera gruppen med problem.

 

Det finns andra exempel på att en liten grupp med problem kan bli hjälpta av att det forskas på en majoritet utan problem. Foniatrin är ett exempel, läran om röst- och talfel. Cirka 10% i västvärlden får kroniska problem med rösten i så allvarlig grad att man får svårt att tala. Länge studerade forskarna de olika sjukdomarna på stämbanden, på fekalktiga lufttryck i strupen etc för att kunna lösa problemen. Ingen studerade de friska stämbanden, det som kallas "normal röst". Men så satte ett forskarlag i USA igång, och utvecklingen blev exlosionsartad. Man fann att det fanns långt fler sätt att få fram normal, frisk röst, än man trott från början. Och forskningen om hur man skulle behandla sjuka röster fick hundratals fler metoder att tillgå. Idag har man därför lyckats lösa långt fler röstproblem än man kunde ana innan man upphörde med att ensidigt fokusera på sjukdomarna.

 

Jag tror det är likadant med adoptionsforskningen. Vi måste få veta vad som sker med de "normala adopterade", dvs alla de som inte får långvariga eller bestående negativa men av sin bakgrund. Helt enkelt öka vår kunskap om allt som varit viktigt för dem som gjort att de klarat sig bra! Jag tror att när vi vet mer om det, kan vi öka vår kunskap om vad vi ska göra med den lilla grupp som idag får långvariga problem av sin adoptionsbakgrund.

 

>"Kanske till och med att byte av familj och kultur kan vara positivt?", sa du.

>Förklara gärna närmare. Menar du t ex att det trauma som en separation kan

>leda till, ibland är utvecklande?

 

Med tanke på att de absolut flesta adopterade klarar sig bra och några till och med bättre än ickeadopterade, måste forskningen våga ställa frågan hur det kan vara positivt för en människa att ha separerats från de första föräldrarna, närmat sig nya föräldrar och ha erfarit ett tidigt kultur- och språkbyte - jämfört med att ha levt med ett och samma par föräldrar i samma kultur. "Under vilka omständigheter kan en adoptionsbakgrund vara utvecklande för en människa, och hur kan vi skapa dessa omständigheter för så många som möjligt?" bör man fråga sig. Vi måste också kunna vända på problemformuleringen: "Vad ger en adoptionsbakgrund en människa som alla icke-adopterade inte får?"

 

Idag är forskningen dessutom inriktad på att studera de traditionella förmågorna som skolinlärning, när- eller frånvaro av psykiska sjukdomar etc. Även här finns en grupp med adoptionsbakgrund som klarar sig bättre än infödda med biologiska föräldrar och som är värda att studera, men man måste också bredda förmågorna som man mäter för att jämföra adopterade med icke-adopterade barn. Social förmåga är något som efterfrågas på hela arbetsmarknaden, liksom förmåga att kunna anpassa sig, kommunicera, vara flexibel, arbeta i grupp, vara nyfiken på omvärlden. Varför försöker man inte hitta sätt att studera det också? Är det månne för att man kanske inte skulle hitta särskilda problem hos de adopterade om man undersökte det, och därför måste hitta nya, mindre problemorienterade perspektiv i forskningen? Är det kanske för att man då måste kunna tänka sig att en adoptionsbakgrund också till och med kan ge ett rikare liv än en uppväxt med samma par föräldrar i en och samma kultur?

 

>Sista frågan gäller resultatet av den norska forskningen där barn födda i

>Korea och barn födda i Colombia jämfördes med Norgefödda barn. De sämre

>resultaten (oavsett vad de beror på) för de colombianska barnen,

 

Den här forskningsrapporten ser jag som en detalj, som är mindre viktig än just det ovan som handlar om att perspektiven på forskningen måste ändras (från ensidig problemforskning till att också forska på majoriteten utan problem), men jag svarar ändå:

 

>är det

>något som kan påverka dig i ditt landval?

 

Inte det minsta. För det första byggde resultaten på mycket små grupper adopterade i Norge. För det andra var en stor del av resultaten komna från vad lärarna tyckte om barnens förmågor. Resultaten sade antagligen mer om skolan och det norska samhället än om de adopterade. Det vore intressant att studera dessa lärares olika förväntningar på ett barn med ett colombianskt utseende och ett koreanskt. Vad tror de om barnens talanger och hur påverkas barnen sedan av dessa förväntningar? Vad säger det om (ickeadopterade) norska lärare? Sedan var det återigen de gamla urtrista smalspåriga och gammeldags förmågorna de hade mätt; mattekunskaper, rättstavning och annat. Även om jag hade tagit resultaten av denna studie på allvar och trott att just barn från Colombia skulle vara predestinerade att klara skolan sämre, hade jag inte blivit särskilt påverkad. För mig är det viktigt att mitt barn tror på och tycker om sig själv, tycker om människor, är glad att få leva, känner att mycket i livet är möjligt - med eller utan stöd av bra skolresultat. Jag hade påverkats mer av en studie som visade vad adopterade från olika länder tyckte om sina lärare - men då för att se vilken skola jag skulle ha mitt barn i!

 

 

>Tror du det kan påverka andra

>blivande adoptivföräldrar?

 

Ja, jag tror att all adoptionsforskning påverkar adoptivföräldrars val av både land, medivandeålder och förväntningar på barnen. Den påverkar också den statliga adoptionsmyndighetens riktlinjer, socialarbetarna i deras utredningar och adoptionsorganisationernas rekommendationer till blivande föräldrar. Det är därför det är så viktigt att forskningen styrs in på att se till fler förmågor hos barn och människor än skolkunskaperna, och att de börjar forska på den stora gruppen "normala, problemfria" adopterade. (Av den forskning jag tagit del av har den kvalitativa givit långt mer förståelse för adopterade barn, än den kvantitativa som med små grupper om i bästa fall ett hundratal barn försöker dra slutsatser om varför ett tiotal har svårt för det ena eller det andra. Mer kunskaper får man av att läsa djupintervjuer som gjorts med adopterade barn och vuxna. Det är också med den kvalitativa forskningen jag tror att man bäst kan öka kunskaperna om vad som behövs för att lösa problemen som uppstår i den mindre gruppen adopterade.)

 

Kanske styr till exempel dagens kvantitativa problemorienterade forskning de norska föräldrar som adopterade från Korea respektive från Colombia? Det vill säga forskningen slår fast att barn från Korea är bättre i skolan, alltså adopterar de föräldrar som vill att deras barn ska ta skolan på stort allvar från Korea, hjälper dem i skolarbetet, ger tillsammans med lärarna signaler om att förväntningarna är positiva på att de ska klara sig - och alltså blir de barnen bättre i skolan? Föräldrar som inte tycker att skolförmågor är det viktigaste i livet lyssnar också på forskarna och väljer andra länder, uppmuntrar barnen till sådant som forskarna aldrig mäter? Kanske lyssnar lärarna på forskningen som säger att barn från Colombia är sämre i skolan och letar därför efter tecken på skolproblem, överför detta på barnen som sedan snällt uppfyller de vuxnas negativa förväntningar?

Inte vet jag, och inte heller redovisade de norska forskarna möjliga orsaker till deras resultat. Man fick till och med uppfattningen att barnen från Colombia var predestinerade att klara skolan sämre, och att detta låg hos dem och inte skolan eller något annat. Inte förrän de här norska forskarlaget breddat sina frågeställningar är det värt att ens fundera på om deras resultat visar något.

 

Cilla Lundström

Okt 2001